Skip to main content

Bildhistoria gör det lätt att göra rätt kring upphovsrätt!

Upphovsrätt kring historiska fotografier är knivigt. Varifrån en bild härstammar, dess tillkomst, vem som äger upphovsrätten till en bild och om dess skyddstid för upphovsrätt har gått ut, är ibland svårt att avgöra – speciellt när bilden togs för länge sedan. Dessutom ger svensk upphovsrättslag inga riktlinjer för hur upphovsrätt praktiskt skall bedömas. Hur man skall bedöma ett fotografis “verkshöjd” står inte specificerat i lagtexten. Inte heller hur man skall agera när upphovsperson eller skapad-datum är högst osäkra eller svåra/omöjliga att reda ut.

För att underlätta för dig att göra rätt när du laddar upp en bild i Bildhistoria, har vår juridik-praktikant Albin Karlén börjat skissa på ett frågeformulär (se bild nedan). Genom att svara på ett antal frågor kring bildens tillkomst, leds du som uppladdare av bilden genom ett beslutsträd. För varje steg ger vi tydliga riktlinjer (bland annat från Digisam) och exempel på hur du skall bedöma fotografiet. Och hur du ska agera när osäkerhet föreligger (t.ex. kring fotografiets skapande-datum eller upphovsperson)

När du är klar ger Bildhistoria dig klartecken att publicera bilden (eller inte) och listar de skäl som ligger till grund för beslutet i enlighet med svensk upphovsrättslagstiftning. Dessa skäl listas sedan i anslutning till bilden i Bildhistoria.

Om en eventuell upphovsrättsinnehavare senare vill invända mot dessa skäl, kommer det att finnas möjlighet för denne att kontakta oss på Bildhistoria för en djupare granskning.

Mycket arbete återstår innan vi är klara, men denna metod för upphovsrättslig klassning kommer vi att använda för nyuppladdade bilder såväl som de bilder som föreningen Svenskt Porträttarkiv digitaliserat.

Vi hoppas att detta enkla beslutsstöd kommer att vara till gagn för Bildhistorias användare, men om någon annan tjänst brottas med liknande upphovsrättsliga utmaningar är ni välkomna att kontakta oss på Bildhistoria för samarbete.