Beslutsstöd för upphovsrättsliga bedömningar av fotografier

En öppen standard för att underlätta för juridiska lekmän att avgöra upphovsrättslig status på fotografier enligt svensk upphovsrättslag

Bakgrund och utmaning

Upphovsrätt kring historiska fotografier är knivigt. Varifrån ett fotografi härstammar, dess tillkomst, vem som äger upphovsrätten till en bild och om dess skyddstid för upphovsrätt har gått ut, är ibland svårt att avgöra – speciellt när bilden togs för länge sedan. Dessutom ger svensk upphovsrättslag inga riktlinjer för hur upphovsrätt praktiskt skall bedömas. Hur man skall bedöma ett fotografis ”verkshöjd” står inte specificerat i lagtexten. Inte heller hur man skall agera när upphovsperson eller skapad-datum är högst osäkra eller svåra/omöjliga att reda ut. Dessutom finns det flera olika paragrafer i den svenska upphovsrättslagen som kan åberopas beroende på användningsfall.

I bästa fall har museer och arkivinstitutioner juridisk hjälp att avgöra upphovsrättslig status på sina arkiverade fotografier, men den lyxen har ju inte enskilda privatpersoner, hembygdsföreningar eller släktforskar-föreningar. Att publicera historiska fotografier – till exempel på webben – blir därför en juridisk utmaning. De allra flesta vill ju göra rätt vid en publicering, men hur skall man kunna följa upphovsrättslägen när den är så klurig att tillämpa – i synnerhet för en allmänhet med liten eller ingen juridisk kompetens? I värsta fall, avstår kanske en privatperson eller en ideell förening att tillgängliggöra historiska fotografier på grund av denna osäkerhet – trots att fotografiets upphovsrätt har gått ut eller är försedd med CC-licens. Därmed riskerar vi att många historiska fotografier förblir odigitaliserade, opublicerade och därmed otillgängliga för allmänhet och forskning. På så sätt riskeras ett kulturarv att gå förlorat.

Syfte med beslutsstöd för upphovsrätt

I likhet med andra webbplatser för användargenererat fotografiskt material, brottades vi i Bildhistoria med dessa frågor under hösten 2022. Vi vill ju uppmuntra våra användare att ladda upp bilder, men vi vill också säkerställa att vår publikationsplattform följer lagen och att de fotografier som laddats upp är antingen upphovsrättsfria eller har en giltig CC-märkning.

Vi ville göra det enkelt för en bred allmänhet utan juridisk expertis att göra en korrekt upphovsrättslig klassning av fotografier enligt svensk upphovsrättslagstiftning. Det skall vara lätt att göra rätt kring upphovsrätt.

Användningsfall

Beslutsstödet är avsett att täcka följande användningsfall:

 • Publicera fotografier från min, mina släktingars eller mina förfäders fotosamling
 • Publicera fotografier som min förening fått donerat till sig (t.ex. en hembygdsförening, släktforskarförening eller ett föreningsarkiv)
 • Publicera fotografier som jag hittat på en annan sajt, märkta med Creative Commons
 • Publicera fotografier som jag skannat från en bok eller publikation
 • Personen som publicerar eller upphovsmannen skall inte behöva vara svensk eller befinna sig i Sverige

Notera att beslutsstödet inte är anpassat för dokument, målningar, ritningar och andra typer av inskannade artefakter. Vi fokuserar endast på fotografier.

Principer

 • Utgångspunkt är svensk lagstiftning enligt principen om nationell behandling och allmänna regler om jurisdiktion
 • För tolkning av lag-begreppet verkshöjd har vi använt oss av Digisams  Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning (v 3.0)   (PDF)
 • Beslutsstödet skall finnas både på svenska och engelska för att möjliggöra för icke-svensktalande i andra länder att använda det
 • Den upphovsrättsliga klassningen skall inbegripa skäl/motivering. Det skall vara enkelt att förstå/följa argumentationen för den person som laddar upp och publicerar men även för den som konsumerar fotografiet efter publicering. Detta är viktigt inte bara ut användbarhetsperspektiv men även för en besökare enkelt skall kunna avgöra om den uppladdade personen gjort felaktiga antaganden av fotografiet och dess härkomst vid publicering, och därmed utgör ett misstänkt upphovsrättsintrång.
 • Även om detta inte ingår i själva beslutsstödet rekommenderas att man tillsammans med den upphovsrättsliga klassningen erbjuder besökare att enkelt anmäla misstänkt upphovsrättsintrång (och för administratörer att skyndsamt kunna avpublicera misstänkta fotografier under utredningstiden)

 

Berörda lagrum i svensk upphovsrättslag

Tillvägagångssätt

Under hösten 2022 förlade juridikstuderande Albin Karlén sin praktik i projektet Bildhistoria. Albin studerade på juristlinjen vid Stockholms Universitet med fokus på upphovsrätt. Parallellt med sin praktik skrev Albin sitt examensarbete om upphovsrätt under ledning av Jonas Nordell, professor i civilrätt. Tillsammans med projektledare Per Rohdin, arbetade Albin fram frågorna och flödet i beslutsträdet.

Beslutsstödet

Version 1.0 (December 2022)

Genom att svara på ett antal numrerade frågor kring bildens tillkomst och härkomst, leds uppladdaren av fotografiet genom ett frågeformulär/beslutsträd (se nedan). För varje steg ger beslutsstödet tydliga instruktioner för hur fotografiet skall bedömas, och hur uppladdaren ska agera när osäkerhet föreligger (t.ex. kring fotografiets skapande-datum eller upphovsperson). Om uppladdaren inte kan ange svar på en fråga i ett steg, föreligger alltför stor osäkerhet. I detta fall kan beslutsstödet inte garantera att upphovsrätten har gått ut, och nekar därmed uppladdaren att publicera.

Om uppladdaren kan ge svar på frågorna ger beslutsträdet klartecken att publicera, med hänvisning till de skäl uppladdaren angivit samt den lagparagraf i upphovsrättslagen som åberopas. Detta kallar vi för resultatboxen.

Beslutstöd Upphovsrätt Fotografier – svenska (PDF)

Exempel på tillämpning: Bildhistoria

Open source – en öppen standard

Vi har utvecklat detta beslutsstöd för Bildhistoria, men eftersom vi tror att andra liknande tjänster brottas med samma problem erbjuder vi beslutsstödet som open source, kostnadsfritt att använda och tillämpa för sina behov. Vi hoppas att detta kan bli en nationell standard som används av kulturarvs-aktörer som drivs av användargenererat innehåll.

För de aktörer som önskar använda sig av beslutsstödet:

 • Informera Bildhistoria om att du ämnar använda beslutsstödet (info@bildhistoria.se)
 • I din implementation av beslutsstödet, referera till Bildhistoria och Albin Karlen och Per Rohdin och ange denna webbsida som referens
 • Donationer till Föreningen Svenskt Porträttarkiv (som står bakom projektet Bildhistoria) är välkomna som kompensation för arbete som lagts ner.
 • Bildhistoria förbehåller sig även rätten att marknadsföra andra aktörers användning av beslutsstödet i våra marknadsföringskanaler, t.ex. webb och Facebook

Vi bjuder även in andra aktörer att utveckla och förbättra beslutsträdet, och att därmed äga det tillsammans med oss så att det får spridning i den svenska kulturarvssektorn. Det kan gälla juridiska avväganden, t.ex. när lagar förändras, eller att inkludera GDPR i beslutsstödet. Men det kan även inkludera förbättringar i användbarhet och hur frågorna skall formuleras. Kontakta oss om du är intresserad (info@bildhistoria.se).

Deltagande organisationer

 • Föreningen Svenskt Porträttarkiv (Bildhistoria)

 

Stockholm, December 2022