Anmälan Upphovsrätt / Report Suspected Copyright Infringement

Om du är upphovsrättsinnehavare av en bild som olovligen publicerats på Bildhistoria.se, kan du bestrida publiceringen här.

If you are the copyright holder of an image that has been illegally published on Bildhistoria.se, you can dispute the publication here.

Skapa ett ärende / Report an issue

Ärendetitel / Subject *Ange en titel för ditt ärende / Your request Subject

Ärendebeskriving / Description *Beskriv ditt ärende eller problem så utförligt du kan så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt / Please enter the details of your request.

Email *Ange en giltig epostadress så att vi kan kontakta dig kring ärendet / Submit a valid email address so that we can contact you about your issue

Jag är rättighetshavaren /I am the copyright holder * Jag bekräftar / I confirm
Endast rättighetsinnehavaren kan rapportera om ett misstänkt intrång / Only the rights holder can report a suspected infringement

Ditt för och efternamn / Your first and last name *För att Bildhistoria ska kunna hantera ditt ärende behöver vi dina personuppgifter / In order for Bildhistoria to handle your case, we need some personal data

Hemadress / Home address *For example: Storgatan 23, 125 56 Stockholm

Ditt personnummer / Your social security number

Länk till bilden / Link to the image *Infoga länk (URL) till sidan i Bildhistoria som innehåller det material som gör intrång i dina rättigheter / Insert link (URL) to the page in Bildhistoria that contains the material that infringes your rights.

Ange skäl för intrång / Reason for infringement *Förklara varför det angivna fotografiet gör intrång på din upphovsrätt. Relatera gärna till den upphovsrättsliga bedömningen som uppladdaren av fotografiet gjort och hänvisa till brister i denna eller förklara omständigheter som påverkar bedömningen. / Explain why the given photograph infringes your copyright. Please relate to the copyright assessment made by the uploader of the photograph and refer to shortcomings in this or explain circumstances that affect the assessment.

Jag samtycker till att personuppgifterna lämnade i formuläret används av Bildhistoria för att behandla mitt ärende / I agree that the personal data provided in the form is used by Bildhistoria to process my case * Jag samtycker / I agree