Skapa ett ärende / Report an issue

Email *Ange en giltig epostadress så att vi kan kontakta dig kring ärendet / Submit a valid email address so that we can contact you about your issue

Ditt kundnummer / Your Customer number *Ditt kundnummer erhåller du när du betalar medlemskap första gången och finns under Mitt Konto i Bildhistoria.se / Your customer number is created first time you pay membership fee and can be found under My Account in Bildhistoria.se

Ärendetitel / Subject *Ange en titel för ditt ärende / Your request Subject

Ärendebeskriving / Description *Beskriv ditt ärende eller problem så utförligt du kan så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt / Please enter the details of your request.

Bilaga / Attachement
Bilägg skärmdumpar eller andra filer så att vi bättre förstår ditt ärende / Attach screen dumps or other files so that we better can understand your issue

Jag är rättighetshavaren /I am the copyright holder * Jag bekräftar / I confirm
Endast rättighetsinnehavaren kan rapportera om ett misstänkt intrång / Only the rights holder can report a suspected infringement

Ditt för och efternamn / Your first and last name *För att Bildhistoria ska kunna hantera ditt ärende behöver vi dina personuppgifter / In order for Bildhistoria to handle your case, we need some personal data

Hemadress / Home address *For example: Storgatan 23, 125 56 Stockholm

Ditt personnummer / Your social security number

Länk till bilden / Link to the image *Infoga länk (URL) till sidan i Bildhistoria som innehåller det material som gör intrång i dina rättigheter / Insert link (URL) to the page in Bildhistoria that contains the material that infringes your rights.

Ange skäl för intrång / Reason for infringement *Förklara varför det angivna fotografiet gör intrång på din upphovsrätt. Relatera gärna till den upphovsrättsliga bedömningen som uppladdaren av fotografiet gjort och hänvisa till brister i denna eller förklara omständigheter som påverkar bedömningen. / Explain why the given photograph infringes your copyright. Please relate to the copyright assessment made by the uploader of the photograph and refer to shortcomings in this or explain circumstances that affect the assessment.

Jag samtycker till att personuppgifterna lämnade i formuläret används av Bildhistoria för att behandla mitt ärende / I agree that the personal data provided in the form is used by Bildhistoria to process my case * Jag samtycker / I agree

Jag bekräftar att jag är den person vars personuppgifter har publicerats utan mitt samtycke / I confirm that I am the person whose personal data has been published without my consent * Jag bekräftar / I Confirm
Endast den vars personuppgifter har publicerats utan samtycke får skicka in anmälan om intrång mot GDPR / Only the person whose personal data has been published without consent may report a GDPR violation

Ange länk / Specify link *Infoga länk (URL) till sidan eller fotografiet i Bildhistoria som innehåller dina personuppgifter utan tillåtelse / Insert link (URL) to the page or photograph in Bildhistoria that contains your personal data

Ladda upp en bild på dig själv / Upload an image of yourself *För att underlätta hanteringen av ditt ärende var god ladda upp en bild på dig själv / To facilitate the handling of your case, please upload a picture of yourself